Z á k l a d n á
u m e l e c k á
š k o l a
S l o v e n s k á
Ľ u p č a

  Hudobný odbor
Mgr. Ivo Petrík - riaditeľ, dychové nástroje, bicie nástroje
Mgr. art. Katarína Flochová, PhD. - zástupkyňa riaditeľa, hudobná náuka, akordeón
Mgr. Miroslava Sedliaková - klavír, literárno - dramatický odbor
Mgr. Daša Kochelková, PhD. - klavír, hudobná náuka (pobočka Selce)
Mgr. art. Ivana Baczová - súborová hra, husle
Klaudia Roháčová Dis. Art. - saxofón, klarinet
Mgr. art. Renáta Soláriková - dychové nástroje
Bc. Viktor Svetlík - klavír
Mgr. Marcela Jamrichová - klavír
Mgr. art. Zuzana Polónyová - spev
Mgr. Rastislav Kašiar - gitara (pobočka Selce)
Veronika Feilhauerová - akordeón
Mgr. Gabriela Lacková - klavír
Mgr. Lucia Petríková - klavír
Marián Holba Dis. Art. - gitara
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča / Školská 16 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909 / Telefón: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com
marcel ©