Z á k l a d n á  
u m e l e c k á  
š k o l a  
S l o v e n s k á  
Ľ u p č a

    Vianočný koncert pre základnú školu
    22. december 2015
    Slovenská Ľupča
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča / Školská 16 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909 / Telefón: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com
marcel ©